Dataskyddspolicy

På LifestyleGarden® tar vi dataskydd på största allvar. Vi har upprättat solida förfaranden för att se till att dina personuppgifter respekteras och skyddas..


Vi samlar in och använder dina personuppgifter endast i undersökningssyfte och inte i några andra syften. Vi lägger ned stor omsorg på att lagra och behandla dina personuppgifter så att vi kan säkerställa att den information som du har gett oss är skyddad samtidigt som vi tillhandahåller högsta möjliga servicenivå till dig som kund..


Vår dataskyddspolicy följer strikt EU:s General Data Protection Regulation (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR har höjt kraven för de enheter som samlar in och behandlar personuppgifter – detta gäller även LifestyleGarden®. Vi förbinder oss att:.

 • Endast behandla dina personuppgifter med ditt medgivande och endast för avsett syfte.
 • Ge dig möjlighet att när som helst ta tillbaka ditt medgivande.

Vad används mina personuppgifter till?

Om inget annat anges samlar LifestyleGarden® in och behandlar uppgifter (inklusive, men inte begränsat till personliga och känsliga uppgifter) i marknadsundersökningssyfte. Vi kommer att informera dig om det specifika syftet med marknadsundersökningen och be om ditt medgivande. Vi garanterar att aldrig behandla, samla in eller dela uppgifter i något annat syfte än det avsedda..

Vilken typ av uppgifter samlar vi in?

LifestyleGarden® kan, beroende på ämne, samla in skriftliga uppgifter. Ämnena kan variera men det kan hända att personuppgifter och/eller känsliga uppgifter inbegrips. GDPR skyddar dig som uppgiftslämnare och om du vill ställa frågor om uppgifterna som du har lämnat till LifestyleGarden® eller vill ta tillbaka ditt medgivande, kan du göra detta när som helst.

Jag vill ta tillbaka mitt medgivande

Som uppgiftslämnare har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt medgivande. Det gör du genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

Om du tar tillbaka ditt medgivande kommer vi att radera dina uppgifter från våra register inom en (1) månad. LifestyleGarden® förbehåller sig rätten att förlänga svarstiden för en begäran om radering av uppgifter med ytterligare två månader om begäran är komplicerad eller om LifestyleGarden® har mottagit flera ärenden från samma individ. Det kan även hända att LifestyleGarden® kräver legitimation för att bearbeta en begäran. Vi kommer dessutom att ta fram och radera alla uppgifter som har delats med tredje part.

Jag vill ställa frågor om mina uppgifter

Du har rätt att när som helst ställa frågor angående uppgifterna du har lämnat till LifestyleGarden®: kontakta [email protected]

Läs LifestyleGarden®s dataskyddspolicyer nedan:

Sekretesspolicy angående marknadsföring

LifestyleGarden® är starkt engagerat i att skydda personuppgifter från våra kunder.

För att uppfylla våra skyldigheter angående dataskydd följer LifestyleGarden® följande principer:

 1. Alla uppgifter samlas lagligen in, sammanställs, lagras, ges tillgång till, behandlas och används av LifestyleGarden®.
 2. Deltagande i nyhetsbrev och andra marknadsföringsaktiviteter är frivilligt och kunder kan när som helst ta tillbaka sitt deltagande.
 3. Alla uppgifter som erhålls behandlas konfidentiellt och används endast i marknadsföringssyften. Uppgifterna avslöjas inte till personer som inte är anställda på LifestyleGarden® utan medgivande, utom i fall då lag eller domstolsbeslut så kräver.
 4. Vi avslöjar inga uppgifter till någon kund, annat än i lagliga marknadsundersökningssyften.
 5. LifestyleGarden® följer lagstadgade policyer i alla de länder där företaget bedriver sin verksamhet.
 6. LifestyleGarden® överför inte personuppgifter till ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, såvida inte företaget i fråga kan säkerställa tillräcklig skyddsnivå för den berörda personens fri- och rättigheter (se Policy för skölden för skydd av privatlivet nedan).

Policy för skölden för skydd av privatlivet

På LifestyleGarden® anser vi att det är viktigt att skydda våra uppgiftslämnares privatliv. När vi samarbetar med kunder i USA följer vi principerna och ramverket för skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, så som det fastställs av USA:s. handelsdepartement angående insamling, användning och lagring av personuppgifter från EU.


Sekretesspolicy angående marknadsföring

 1. Information. När vi samlar in dina personuppgifter ger vi dig läglig och lämplig information om vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dem och med vilka tredje parter vi kan komma att dela dem med.
 2. Valmöjlighet. Du kommer att få valmöjligheten att fritt och aktivt ge oss ditt medgivande. Du kan när som helst ta tillbaka ditt medgivande.
 3. Åtkomst. Du kommer enligt lag att kunna få åtkomst till dina personuppgifter på olika sätt, så att du kan rätta till fel.
 4. Säkerhet. Vi kommer att vidta lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.
 5. Tillämpning. Vi kommer regelbundet att granska sättet som vi uppfyller våra sekretessåtaganden.
 6. Ansvarsskyldighet. Vi kan komma att dela personuppgifter med tredje part som vi har gett i uppdrag att utföra tjänster på våra vägnar. Våra kontrakt med tredje parter för vilka vi avslöjar EU-personuppgifter omfattar bestämmelser om att uppgifterna endast får behandlas i de begränsade och specificerade syften som överensstämmer med ditt medgivande och att den tredje parten ska tillhandahålla samma skyddsnivå som LifestyleGarden®. Vi kommer att kräva att tredje parter för vilka vi avslöjar personuppgifter och som inte omfattas av GDPR-bestämmelserna, att i förekommande fall antingen (i) ansluta sig till GDPR-principerna eller (ii) genom avtal gå med på att tillhandahålla minst samma nivå av skydd för personuppgifter enligt gällande GDPR-principer. Om den tredje parten inte uppfyller sina integritetsskyldigheter kan LifestyleGarden® välja att i förekommande fall vidta åtgärder för att förhindra eller stoppa användning eller avslöjande av personuppgifter. LifestyleGarden® har det juridiska ansvaret för eventuella överträdelser av GDPR av tredje part i samband med vidareöverföring av personuppgifter.
 7. Dataintegritet och begränsningar. Vi samlar endast in den mängd personuppgifter vi behöver för specifika, identifierade ändamål, och vi kommer inte att använda personuppgifterna i andra syften utan ditt medgivande. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna i våra register är korrekta.
 8. Åtgärder vid tvister. Vi kommer att behandla eventuella oenigheter gällande potentiellt missbruk av data och har upprättat policyer och rutiner för att utreda och lösa tvister.· ·